Journal Blog

॥ श्री पुष्पदंत कृत श्री शिवमहिम्नस्तोत्र ॥ ..Shiv Mahimna stotra..

॥ श्री पुष्पदंत कृत श्री शिवमहिम्नस्तोत्र ॥ ..Shiv Mahimna stotra..

admin 23/12/2015 0
॥ श्री पुष्पदंत कृत श्री शिवमहिम्नस्तोत्र ॥ महिम्नः पारं ते परमविदुषो यज्ञसदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीना मपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः । अथावाच्यः सर्वः स्व...
Read More