|| महिषासुरमर्दिनिस्तोत्रम् || mahiShAsuramardini sTotram

Posted by admin 26/02/2016 0 Comment(s) Astrology,Mantras,

|| महिषासुरमर्दिनिस्तोत्रम् || mahiShAsuramardini sTotram

 

अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते

गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते ।

भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते

जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १॥

ayi girina.ndini na.nditamedini vishvavinodini na.ndanute,

girivaravi.ndhyashirodhinivAsini viShNuvilAsini jiShNunute |

bhagavati he shitikaNThakuTuMbini bhUrikuTuMbini bhUrikR^ite

jaya jaya he mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasute || 1||

 

 

सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते

त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते ।

दनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते

जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ २॥

suravaravarShiNi durdharadharShiNi durmukhamarShiNi harSharate

tribhuvanapoShiNi sha.nkaratoShiNi kilbiShamoShiNi ghoSharate |

danujaniroShiNi ditisutaroShiNi durmadashoShiNi sindhusute

jaya jaya he mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasute || 2||

 

 

अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्बवनप्रियवासिनि हासरते

शिखरिशिरोमणितुङ्गहिमालयशृङ्गनिजालयमध्यगते ।

मधुमधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते

जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ३॥

ayi jagadaMba madaMba kadaMbavanapriyavAsini hAsarate

shikharishiromaNitu~NgahimAlayashR^i.nganijAlayamadhyagate |

madhumadhure madhukaiTabhaga.njini kaiTabhabha.njini rAsarate

jaya jaya he mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasute || 3||

 

 

अयि शतखण्डविखण्डितरुण्डवितुण्डितशुण्डगजाधिपते

रिपुगजगण्डविदारणचण्डपराक्रमशुण्ड मृगाधिपते ।

निजभुजदण्डनिपातितखण्डनिपातितमण्डभटाधिपते

जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ४॥

ayi shatakhaNDavikhaNDitaruNDavituNDitashuNDagajAdhipate

ripugajagaNDavidAraNachaNDaparAkramashuNDa mR^igAdhipate |

nijabhujadaNDanipAtitakhaNDanipAtitamaNDabhaTAdhipate

jaya jaya he mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasute || 4||

 

 

अयि रणदुर्मदशत्रुवधोदितदुर्धरनिर्जरशक्तिभृते

चतुरविचारधुरीणमहाशिवदूतकृतप्रमथाधिपते ।

दुरितदुरीहदुराशयदुर्मतिदानवदूतकृतान्तमते

जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ५॥

ayi raNadurmadashatruvadhoditadurdharanirjarashaktibhR^ite

chaturavichAradhurINamahAshivadUtakR^itapramathAdhipate |

duritadurIhadurAshayadurmatidAnavadUtakR^itA.ntamate

jaya jaya he mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasute || 5||

 

 

अयि शरणागतवैरिवधूवरवीरवराभयदायकरे

त्रिभुवनमस्तकशूलविरोधिशिरोधिकृतामलशूलकरे ।

दुमिदुमितामरदुन्दुभिनादमहोमुखरीकृततिग्मकरे

जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ६॥

ayi sharaNAgatavairivadhUvaravIravarAbhayadAyakare

tribhuvanamastakashUlavirodhishirodhikR^itAmalashUlakare |

dumidumitAmaradu.ndubhinAdamahomukharIkR^itatigmakare

jaya jaya he mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasute || 6||

 

 

अयि निजहुँकृतिमात्रनिराकृतधूम्रविलोचनधूम्रशते

समरविशोषितशोणितबीजसमुद्भवशोणितबीजलते ।

शिवशिव शुम्भनिशुम्भमहाहवतर्पितभूतपिशाचरते

जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ७॥

ayi nijahu.NkR^itimAtranirAkR^itadhUmravilochanadhUmrashate

samaravishoShitashoNitabIjasamudbhavashoNitabIjalate |

shivashiva shuMbhanishuMbhamahAhavatarpitabhUtapishAcharate

jaya jaya he mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasute || 7||

 

 

धनुरनुसङ्गरणक्षणसङ्गपरिस्फुरदङ्गनटत्कबके

कनकपिशङ्गपृषत्कनिषङ्गरसद्भटशृङ्गहतावटुके ।

कृतचतुरङ्गबलक्षितिरङ्गघटद्बहुरङ्गरटद्बटुके

जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ८॥

dhanuranusa.ngaraNakShaNasa.ngaparisphurada.nganaTatkabake

kanakapisha.ngapR^iShatkaniSha.ngarasadbhaTashR^i.ngahatAvaTuke |

kR^itachatura~NgabalakShitira~NgaghaTadbahura~NgaraTadbaTuke

jaya jaya he mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasute || 8||

 

 

सुरललनाततथेयितथेयितथाभिनयोत्तरनृत्यरते

हासविलासहुलासमयि प्रणतार्तजनेऽमितप्रेमभरे ।

धिमिकिटधिक्कटधिकटधिमिध्वनिघोरमृदङ्गनिनादरते

जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ९॥

suralalanAtatatheyitatheyitathAbhinayottaranR^ityarate

hAsavilAsahulAsamayi praNatArtajane.amitapremabhare |

dhimikiTadhikkaTadhikaTadhimidhvanighoramR^ida.nganinAdarate

jaya jaya he mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasute || 9||

 

 

जय जय जप्यजये जयशब्दपरस्तुतितत्परविश्वनुते

झणझणझिञ्जिमिझिङ्कृतनूपुरसिञ्जितमोहितभूतपते ।

नटितनटार्धनटीनटनायकनाटितनाट्यसुगानरते

जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १०॥

jaya jaya japyajaye jayashabdaparastutitatparavishvanute

jhaNajhaNajhi~njimijhi.nkR^itanUpurasi.njitamohitabhUtapate |

naTitanaTArdhanaTInaTanAyakanATitanATyasugAnarate

jaya jaya he mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasute || 10||

 

 

अयि सुमनःसुमनः सुमनः सुमनः सुमनोहरकान्तियुते

श्रितरजनीरजनीरजनीरजनीरजनीकरवक्त्रवृते ।

सुनयनविभ्रमरभ्रमरभ्रमरभ्रमरभ्रमराधिपते

जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ११॥

ayi sumanaHsumanaH sumanaH sumanaH sumanoharakA.ntiyute

shritarajanIrajanIrajanIrajanIrajanIkaravaktravR^ite |

sunayanavibhramarabhramarabhramarabhramarabhramarAdhipate

jaya jaya he mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasute || 11||

 

 

सहितमहाहवमल्लमतल्लिकमल्लितरल्लकमल्लरते

विरचितवल्लिकपल्लिकमल्लिकझिल्लिकभिल्लिकवर्गवृते ।

सितकृतफुल्लिसमुल्लसितारुणतल्लजपल्लवसल्ललिते

जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १२॥

sahitamahAhavamallamatallikamallitarallakamallarate

virachitavallikapallikamallikajhillikabhillikavargavR^ite |

sitakR^itaphullisamullasitAruNatallajapallavasallalite

jaya jaya he mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasute || 12||

 

 

अविरलगण्डगलन्मदमेदुरमत्तमतङ्गजराजपते

त्रिभुवनभूषणभूतकलानिधिरूपपयोनिधिराजसुते ।

अयि सुदती जनलालसमानसमोहनमन्मथराजसुते

जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १३॥

aviralagaNDagalanmadameduramattamata~NgajarAjapate

tribhuvanabhUShaNabhUtakalAnidhirUpapayonidhirAjasute |

ayi sudatI janalAlasamAnasamohanamanmatharAjasute

jaya jaya he mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasute || 13||

 

 

कमलदलामलकोमलकान्तिकलाकलितामलभाललते

सकलविलासकलानिलयक्रमकेलिचलत्कलहंसकुले ।

अलिकुलसङ्कुलकुवलयमण्डलमौलिमिलद्भकुलालिकुले

जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १४॥

kamaladalAmalakomalakA.ntikalAkalitAmalabhAlalate

sakalavilAsakalAnilayakramakelichalatkalaha.nsakule |

alikulasa~NkulakuvalayamaNDalamaulimiladbhakulAlikule

jaya jaya he mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasute || 14||

 

 

करमुरलीरववीजितकूजितलज्जितकोकिलमञ्जुमते

मिलितपुलिन्दमनोहरगुञ्जितरन्जितशैलनिकुञ्जनिकुञ्जगते ।

निजगुणभूतमहाशबरीगणसद्गुणसम्भृतकेलितले

जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १५॥

karamuralIravavIjitakUjitalajjitakokilama~njumate

militapulindamanoharagu~njitaranjitashailaniku~njaniku~njagate |

nijaguNabhUtamahAshabarIgaNasadguNasaMbhR^itakelitale

jaya jaya he mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasute || 15||

 

 

कटितटपीतदुकूलविचित्रमयूखतिरस्कृतचन्द्ररुचे

प्रणतसुरासुरमौलिमणिस्फुरदंशुलसन्नखचन्द्ररुचे ।

जितकनकाचलमौलिपदोर्जितनिर्झरकुञ्जरकुम्भकुचे

जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १६॥

kaTitaTapItadukUlavichitramayUkhatiraskR^itacha.ndraruche

praNatasurAsuramaulimaNisphurada.nshulasannakhacha.ndraruche |

jitakanakAchalamaulipadorjitanirjharaku.njarakuMbhakuche

jaya jaya he mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasute || 16||

 

 

विजितसहस्रकरैकसहस्रकरैकसहस्रकरैकनुते

कृतसुरतारकसङ्गरतारकसङ्गरतारकसूनुसुते ।

सुरथसमाधिसमानसमाधिसमाधिसमाधिसुजातरते

जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १७॥

vijitasahasrakaraikasahasrakaraikasahasrakaraikanute

kR^itasuratArakasa~NgaratArakasa~NgaratArakasUnusute |

surathasamAdhisamAnasamAdhisamAdhisamAdhisujAtarate

jaya jaya he mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasute || 17||

 

 

पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं स शिवे

अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः स कथं न भवेत् ।

तव पदमेव परम्पदमेवमनुशीलयतो मम किं न शिवे

जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १८॥

padakamalaM karuNAnilaye varivasyati yo.anudina.n sa shive

ayi kamale kamalAnilaye kamalAnilayaH sa kathaM na bhavet |

tava padameva paraMpadamevamanushIlayato mama kiM na shive

jaya jaya he mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasute || 18||

 

 

कनकलसत्कलसिन्धुजलैरनुसिञ्चिनुते गुण रङ्गभुवं

भजति स किं न शचीकुचकुम्भतटीपरिरम्भसुखानुभवम् ।

तव चरणं शरणं करवाणि नतामरवाणिनिवासि शिवं

जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १९॥

kanakalasatkalasindhujalairanusi~nchinute guNa ra~NgabhuvaM

bhajati sa kiM na shachIkuchakuMbhataTIpariraMbhasukhAnubhavam |

tava charaNaM sharaNaM karavANi natAmaravANinivAsi shivaM

jaya jaya he mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasute || 19||

 

 

तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननु कूलयते

किमु पुरुहूतपुरीन्दुमुखीसुमुखीभिरसौ विमुखीक्रियते ।

मम तु मतं शिवनामधने भवती कृपया किमुत क्रियते

जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ २०॥

tava vimalendukulaM vadanendumalaM sakalaM nanu kUlayate

kimu puruhUtapurIndumukhIsumukhIbhirasau vimukhIkriyate |

mama tu mataM shivanAmadhane bhavatI kR^ipayA kimuta kriyate

jaya jaya he mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasute || 20||

 

 

अयि मयि दीनदयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमुमे

अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथाऽनुमितासि रते ।

यदुचितमत्र भवत्युररिकुरुतादुरुतापमपाकुरुते

जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ २१॥

ayi mayi dInadayAlutayA kR^ipayaiva tvayA bhavitavyamume

ayi jagato jananI kR^ipayAsi yathAsi tathA.anumitAsi rate |

yaduchitamatra bhavatyurarikurutAdurutApamapAkurute

jaya jaya he mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasute || 21||

Leave a Comment